Celovit pristop k načrtovanju v vodarstvu in komunalnem inženirstvu

Inovativne informacijske tehnologije podpirajo celovit pristop k načrtovanju infrastrukturnih objektov in njihovem vključevanju v naravno okolje. Govorimo o digitalizaciji naravnega in grajenega okolja, katere namen je optimalno načrtovanje trajnostnih objektov, ki bi čim manj posegali v naravno okolje.

Za celovit pristop, je ključnega pomena načrtovanje t.i. BIM* modelov, ki omogočajo projektantom, izvajalcem gradbenih del, upravljalcem in lastnikom objektov, da se lažje in bolj učinkovito odločajo v vseh fazah nastajanja in uporabe objektov. Skladnost projektov z metodologijo BIM je v številnih državah EU že uzakonjena in postaja pogoj za projekte, ki se financirajo iz javnih ali Evropskih sredstev.

Načrtovanje vodnih objektov, vodovodov, kanalizacijskih omrežij ali pa npr. protipoplavnih ureditev je neločljivo od ostale obstoječe in načrtovane infrastrukture. Nove, z BIM skladne, tehnologije in inženirske pristope bomo predstavili na srečanju CGS Labs Connect 2018 - Celovit pristop k načrtovanju v vodarstvu in komunalnem inženirstvu.

Dogodek bo potekal 17. maja 2018 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, od 9. do 12.30 ureudeležba je brezplačna!

Komu je dogodek namenjen?

Dogodek je namenjen inženirjem vodarstva in komunalne hidrotehnike, ter vsem ki so vključeni v procese načrtovanja vodnih in hidrotehničnih objektov ter proti-poplavnih ukrepov. Udeležba je brezplačna ob predhodni prijavi. Prijavite se preko spleta.


Vsebina dogodka


Celovit inženirski pristop k načrtovanju v vodarstvu in komunalnem inženirstvu


(mag. Rok Fazarinc, IZVO- R)


Od zajema podatkov do izdelave BIM modela struge

Zajem batimetrčnih podatkov struge

Zvok se v vodi širi tudi kjer ni svetlobe, zato je sonar primeren inštrument za zajeme batimetričnih podatkov. Sonarji oddajo pulze zvoka in merijo čas, ko zaznajo odbiti signal. Meritve izvajamo z različnimi plovili in različnimi sonarji. Tako dobimo izredno gosto mrežo podatkov o obliki dna struge vodotoka. Batimetrične podatke lahko z ustreznimi orodji združimo z višinskimi podatki o okoliškem reliefu in izdelamo kvalitetne digitalne modele terena.(Aljoša Žerjal, Harpha Sea)

Sodobni pristopi pri načrtovanju ureditev vodotokov s programsko opremo Aquaterra

Zajete batimetrične podatke združene z višinskimi podatki okoliškega reliefa uporabimo za načrtovanje ureditev vodotoka z ustreznimi programskimi rešitvami. Z Aquaterro lahko načrtujemo osi, vzdolžne in prečne prereze vodotoka. Detajlno obdelane prečne prereze uporabimo za izdelavo 3D modela vodotoka ter kot vhodni podatek za modeliranje poplav.

(Uroš Žagar, CGS Labs)


Načrtovanje protipoplavnih ukrepov in hidrodinamično modeliranje s programoma MIKE in HEC-RAS

Poplavne karte in hidravlične analize so danes nepogrešljiva podlaga na vseh nivojih prostorskega načrtovanja. Z razvojem programskih orodij za simulacijo poplav (MIKE, HEC-RAS, …), večjo kvaliteto in hkrati dostopnostjo vhodnih podatkov (Lidar, hidrometrični podatki), postajajo izračuni hidravličnih modelov zanesljivejši in primerni za uporabo tako pri načrtovanju protipoplavnih ukrepov, hidroenergetske in druge vodne infrastrukture, pri pripravi občinskih aktov ter načrtov za zaščito in reševanje, vse pogosteje pa se njihova uporaba širi tudi na druga strokovna področja (naravovarstvo, kmetijstvo, …).


(Tijana Mičič, VGB Maribor)


Načrtovanje kanalizacijskih in vodovodnih sistemov s programsko opremo Urbano

Urbano je fleksibilen, zmogljiv in sodoben programski paket za načrtovanje kanalizacijskih in vodovodnih sistemov. Omogoča načrtovanje obsežne projektne dokumentacije s kilometri cevnih sistemov. Primeren je za vse faze načrtovanja; od hidravličnega modeliranja do izdelave idejnih, PGD, PZI in izvedbenih projektov. Odlikujeta ga hitrost in stabilnost, kar še dodatno pripomore k nemotenemu načrtovanju. Najnovejše verzije programskih rešitev Urbano Hydra, Canalis in Polygon so dodane številne nove funkcionalnosti, izboljšane obstoječe funkcionalnosti pa so uporabnikom še bolj prijazne.


(Uroš Žagar, CGS Labs)


BIM metodologija dela pri načrtovanju cevnih sistemov

Programska oprema Urbano Canalis in Hydra omogočata izdelavo digitalnega modela terena in načrtovanje kanalizacijskih in vodovodnih sistemov skladno z BIM metodologijo dela. Programska oprema omogoča pripenjanje in pregledovanje poljubnih podatkov na sistemu, ki so pomembni v kasnejših fazah načrtovanja, planiranja gradnje, izvedbe in vzdrževanja. 3D model kanalizacijskega in vodovodnega sistema, vključno z izkopi in zasipi jarkov ter z vsemi pripetimi podatki lahko izvozimo v odprtokodni IFC format. Le ta nam omogoča združevanje modelov različnih disciplin ter pregledovanje in učinkovito sodelovanje na projektih.

Hidravlično modeliranje kanalizacijskih sistemov

Prikazali bomo proces hidravličnih izračunov ter dimenzioniranja gravitacijskih in tlačnih sistemov. S programom Urbano Canalis bomo izračunali premere cevi, hitrosti toka, višine in deleže polnitve cevi ter hidravlično višino za potrebe izbire tipa črpalke na tlačnih delih sistema. Dobljene rezultate in hidravlične količine bomo analizirali s pomočjo dinamičnih pregledov in z označevanjem elementov kanalizacijskega sistema ter s pomočjo izdelave prilagojenih poročil.


(Rino Nemarnik, Studio Ars)


Izzivi modeliranja vodovodnih sistemov v fazi njihovega načrtovanja

Izzivi načrtovanja novih oziroma obnove (širitev) obstoječih vodovodnih sistemov so vidni na podlagi negotovosti, s katerimi se srečujemo tako v fazi umeščanja vodovodne infrastrukture, kakor tudi pri njihovi hidravlični zasnovi. Medtem ko umeščanje infrastrukture predvsem sloni na prostorskih podatkih, se hidravlične zasnove dodatno pogojene z upravljavskimi zahtevami podatki in zahtevami. Orodja za hidravlično modeliranje omogočajo učinkovito zasnovo vodovodnih sistemov, vendar zahtevajo skrbno obravnavo vhodnih podatkov, hidravličnih parametrov in interpretacije rezultatov.


(dr. Daniel Kozelj, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani)


Hidravlično modeliranje vodovodnih sistemov

V sklopu predstavitve bo prikazan proces načrtovanja vodovodnega sistema s programom Urbano Hydra. Prikazan bo proces dimenzioniranja (optimizacije) cevi in hidravličnega izračuna vodovodnega sistema z optimizacijskim postopkom, ki sloni na uporabi genetskih algoritmov. Predstavljeni bodo postopki izdelave različnih scenarijev za oceno porabe vode (za gospodinjstva, industrijo, turizem, gašenje požarov…) za ustreznejšo inženirsko presojo pri dimenzioniranju vodovodnih sistemov. Izdelali bomo 24-urno simulacijo hidravličnih razmer v programu EPANET in uvozili hidravlične rezultate za posamezna časovna obdobja v program Urbano Hydra.


(Uroš Žagar, CGS Labs)


Pomen hidrometričnih meritev v času prilagajanja podnebnim spremembam

Zaradi intenzivnih in zelo lokaliziranih vremenskih dogodkov se v času podnebnih sprememb kaže potreba po vzpostavitvi dodatnih senzorskih omrežij , ki lahko dopolnijo obstoječo državno mrežo meteoroloških opazovanj. V predavanju se bomo osredotočili na merjenje hidroloških in meteoroloških parametrov, predvsem padavin, saj so ti podatki ključni vhodni podatek v modele za napovedovanje in v sisteme za opozarjanje pred urbanimi poplavami.


(dr. Rok Soczka Mandac, CGS Labs)