MIKE 11 je 1D hidravlični model za modeliranje toka vode, polutantov in premeščanja plavin. Za zahtevnejše primere simulacije poplav, kjer 1D račun ni ustrezen, je na voljo program MIKE FLOOD, ki je kombinacija 1D (struga, MIKE 11) in 2D modela (poplavna območja, MIKE 21).
MIKE 21C je različica 2D matematičnega modela MIKE 21, ki uporablja krivočrtne koordinate (končnica C pomeni curvilinear). Zaradi te lastnosti je model primeren za hidravlično modeliranje rek. MIKE URBAN je kombinacija DHI-jeve 20-letne tradicije na področju modeliranja voda in GIS tehnologije. Rezultat je programska oprema, namenjena modeliranju urbanih vodooskrbnih in kanalizacijskih sistemov v GIS integriranem okolju.