Aquaterra - 3D rešitev za načrtovanje regulacij vodotokov s podporo BIM

Aquaterra je profesionalna programska rešitev za 3D načrtovanje ureditev vodotokov, kanalov, načrtovanje protipoplavnih ukrepov, načrtovanje zajezitev, namakalnih sistemov idr.. Povezuje močna orodja za načrtovanje, s programi za hidravlične izračune in simulacije (MIKE FLOOD in HEC-RAS).

Aquaterra uporabniku omogoča načrtovanje v vseh fazah projekta, od idejnih študij do detajlnega načrtovanja. Iz podatkov osi, vzdolžnega in prečnih prerezov lahko hitro izdela »3D Solid« model struge in bregov, izvozi popise količin materialov ali pripravi načrte za izris.

Uporabniški vmesnik in delovni proces v Aquaterri je skladen z uveljavljeno inženirsko prakso na področju načrtovanja regulacij in urejanja vodotokov, zato se inženirji programa hitro naučijo.

   

PREDVAJAJ VIDEO

Različne možnosti nakupa ali najema

CGS Labs programska oprema je na voljo kot permanentna licenca z ali brez naročnine ali pa jo lahko najamete za različna časovna obdobja. Na voljo so samostojne in mrežne licence. Omogočamo tudi nakup s CGS Labs financiranjem (PAY1/USE5), ki podjetju omogoča takojšnjo uporabo zadostnega števila licenc, plačilo v dostopnih mesečnih obrokih in na daljše časovno obdobje. Smo vzbudili vaše zanimanje? Pokličite nas!

 


 

Digitalni model reliefa (DMR)

V CGS Labs programski opremi so na voljo orodja za izdelavo digitalnega modela reliefa (DMR). Izdelamo ga lahko iz različnih tipov vhodnih podatkov, kot so: geodetske točke, robovi, digitalizirane plastnice, datoteke točk ter zunanje in notranje meje. Na osnovi koordinat točk in robov se izračuna mreža trikotnikov, ki se najbolje prilega dejanskemu stanju reliefa. Funkcionalnost je na voljo tako na Autodesk platformah AutoCAD, Civil 3D in Map 3D kot tudi na platformi BricsCAD.
Orodja za načrtovanje osi in nivelete vodotokov

Aquaterra ponuja širok nabor naprednih orodij za načrtovanje in urejanje geometrije osi in nivelete vodotokov. Mednje sodijo: metoda izrisa s tangentnim poligonom, s pomožnimi in plavajočimi elementi, izris vzporedne osi in s pretvorbo obstoječih CAD polilinij v elemente osi. Na voljo je tudi samodejni izris geometrije osi z metodo najboljšega prileganja vhodnim geodetskim podatkom. Z različnimi metodami za izris oznak, izdelavo poročil in za izvoz podatkov v različne formate, ponuja Aquaterra širok nabor funkcionalnosti, s katerimi zadostimo številnim potrebam pri načrtovanju.
Vnos vodnih gladin in določitev objektov vzdolž osi

Aquaterra omogoča vnos rezultatov, kot so vodne gladine in območja poplavne ogroženosti iz programov MIKE FLOOD in HEC-RAS v CAD okolje. Objekte kot so jarki, kanali, cevovodi, prepusti parcele itd. lahko v situaciji določimo kot “objekte vzdolž osi” ter jih projiciramo v vzdolžne in prečne prereze. Podobno lahko v vzdolžnih in prečnih prerezih prikažemo poljubno točko iz situacije in obratno.
Načrtovanje prečnih prerezov in možnosti urejanja

Aquaterra omogoča detajlno načrtovanje in urejanje elementov prečnih prerezov rečne struge. Uporabniku so na voljo pred-definirane knjižnice karakterističnih prerezov, ki jih lahko dopolnjujemo in s tem avtomatiziramo načrtovanje prečnih prerezov in izdelavo 3D modela rečne struge. V posameznem prerezu lahko načrtujemo več vzporednih rečnih strug in tudi ostale infrastrukturne objekte, kot so ceste, železnice, kanalizacije, skladno z zahtevami projekta.
Izračun količin materialov za izdelavo popisov

Aquaterra vsebuje orodja za izračun količin materialov po prečnih prerezih in izračune skupnih volumnov. Popise količin lahko izvozimo v tekstovne datoteke in uvozimo v zunanje programe za izdelavo popisov in predračunov. Povezava do zunanjih programov je omogočena tako, da posamezni količini ali gradbenemu delu v Aquaterri pripišemo šifro, ki jo tovrstni zunanji programi znajo prebrati in upoštevati pri nadaljnjih izračunih. S tem je omogočeno hitro in enostavno preračunavanje stroškov, ki nastanejo ob morebitnih spremembah v projektu.

Načrtovanje jezbic

Jezbice so vodne zgradbe, zgrajene od brega reke prečno na tok. Aquaterra omogoča načrtovanje jezbic vzdolž izbranih rečnih bregov. Jezbice se v risbo izrišejo kot 2D elementi, glede na predhodno določene geometrijsko in ostale parametre.
3D prikaz vodotoka in izdelava 3D modela

Aquaterra ponuja orodja za izdelavo različnih 3D prikazov vodotoka, od prikaza z mrežo nepravilnih trikotnikov (TIN) do kompleksnejšega 3D polnega modela (»3D Solid«) s pripetimi poljubnimi podatki.

Za izdelavo 3D prikaza vodotoka s TIN mrežo lahko uporabimo 3D elemente rečnega korita ter črte vkopov in nasipov in ostalih elementov, ki jih določimo v prečnih prerezih. Dodatno pa si lahko pomagamo še z orodjem za načrtovanje 3D brežin, katerih rezultat so prav tako 3D elementi, ki predstavljajo vhodni podatek za izris TIN mreže.

3D Solid model pa izdelamo iz prečnih prerezov, ter iz podatkov vzdolžnega prereza in geometrije osi. Materialom v prečnih prerezih določimo poljubne podatke, ki so vključeni v 3D Solid model. Tako lahko na enostaven način izdelamo 3D model rečnega korita, prepusta, kanalizacije in podobnih objektov. 3D Solid model lahko z Aquaterro izvozimo v standardiziran format IFC in jo kasneje uvozimo v poljuben program ali BIM pregledovalnik, ki podpira uvoz formata IFC.


 


MIKE FLOOD by DHI je profesionalna programska rešitev za simuliranje poplav, tako za potrebe enostavnejših idejnih študij, kjer zadostuje 1D model, kot tudi za najzahtevnejše primere, kjer iz kombinacije 1D in 2D modela izdelamo karte poplavno ogroženih območij. MIKE FLOOD model lahko vključuje vodotoke, poplavne ravnice, urbana poplavna območja, obalna območja, pregrade, nasipe ter kombinacije teh objektov.


Aquaterra je s programom MIKE FLOOD povezana preko hidravličnega vmesnika. Na ta način omogoča prenos in grafični prikaz izračunanih vodnih gladin v CAD okolju. Izračunane vodne gladine po različnih scenarijih lahko prikažemo v vzdolžnih in prečnih prerezih vodotoka.V CAD okolju lahko s pomočjo hidravličnega vmesnika MIKE FLOOD, v Aquaterri izrišemo tudi 2D rezultate, kot so npr. poplavno ogrožena območja.

 


HEC-RAS je uveljavljena programska oprema za hidravlično modeliranje enodimenzionalnih (1D) stalnih in nestalnih tokov ter dvodimenzionalnih (2D) nestalnih tokov.

S pomočjo Aquaterre lahko prenesemo geometrijo rečnega korita iz CAD okolja v HEC-RAS, kjer izvedemo hidravlične izračune. Rezultate nato uvozimo nazaj v Aquaterro in jih prikažemo v vzdolžnih in prečnih prerezih. Pri tem so nam v veliko pomoč napredna orodja za načrtovanje in urejanje elementov prečnega prereza rečne struge.HEC-RAS hidravlični vmesnik omogoča uvoz geometrije rečne struge iz programa HEC-RAS direktno v Aquaterro, kjer lahko podatke obdelamo in uredimo ter jih nato izvozimo nazaj v program HEC-RAS za nadaljnje analize.

 

 

Dinamičen podatkovni model

Aquaterra shranjuje vse podatke projekta znotraj *dwg dokumenta, kar omogoča hitro nadgradnjo geometrije (osveževanje risbe) in izmenjavo podatkov med CGS plus in Autodesk programi. Na voljo sta vmesnika LandXML in AutoCAD Civil 3D, primerna za izmenjavo in pretvarjanje podatkov iz enega programa v drugi (npr. iz Aquaterra v Civil 3D in obratno). Osveževanje podatkov je podprto v eni ali več ločenih risbah.

Podpora večjim projektov


Aquaterra zmore upravljati tudi z večjimi količinami podatkov. Za daljše osi struge in za več tisoč prečnih prerezov je sposobna v nekaj sekundah osvežiti podatke v sami situaciji. Risbe v katerih načrtujemo niso omejene glede na število in dolžino osi, kot tudi ne na število vzdolžnih in prečnih prerezov. Ločeno osveževanje osi in prerezov omogoča hitro osveževanje podatkov, ne glede na količino in velikost podatkov.

Združevanje/delitev večjih projektov


Na večjem projektu lahko dela več različnih uporabnikov istočasno. Projekt je lahko končan v eni risbi ali v ločenih risbah (ločeno risbe za situacijo/vzdolžne prereze/prečne prereze).

 


Aquaterra je na voljo v številnih jezikovnih različicah. Uporabniki lahko uporabijo katerokoli jezikovno različico programa, v primeru izdelave projektne dokumentacije za tuje države. Trenutno so podprte naslednje jezikovne različice:

 • Slovenska,
 • Hrvaška,
 • Srbska,
 • Nemška,
 • Angleška (mednarodna).
 •  

   

  Funkcionalnost Aquaterra lahko razširimo s programsko opremo za obdelavo oblakov točk – 3Dsurvey.

  3Dsurvey je samostojna programska rešitev za obdelavo oblakov točk. Za zajem slike lahko uporabimo Lidar, digitalni fotoaparat, DSLR ali GoPro kamero ter jih obdelamo v programu 3Dsurvey. Ustvarimo lahko digitalen model terena, računamo volumne, profile, ter še veliko več. Za namen projektiranja lahko uvozimo digitalni model terena v Aquaterro in izračunamo količine, potem pa lahko 3D model struge uvozimo nazaj v 3Dsurvey ter ustvarimo osupljive vizualizacije.

  Program 3D Survey je opcijsko na voljo v paketu s programom Aquaterra.
  Aquaterra je na voljo v dveh funkcionalnih paketih glede na različne potrebe projektantov. Ti paketi obsegajo osnovno "Standard" različico, ki vključuje HEC-RAS vmesnik, ter "Ultimate", ki poleg HEC-RAS vsebuje še MIKE FLOOD vmesnike.

   

  Podprte CAD platforme

  CGS Labs programska oprema podpira Autodesk AutoCAD Civil 3D, AutoCAD or AutoCAD Map 3D verzije 2019-2013 kot tudi BricsCAD Pro in Platinum V18-V15. Podprte so le 64-bitne različice!  Aquaterra references
  Lahmayer International,
  Germany
  Pöyry Energy,
  Austria
  Institute for Water
  of the Republic of Slovenia,
  Slovenia
  Jaroslav Černi Institute
  for the Development of
  Water Resources,
  Serbia
  Inženjerski projektni zavod d.d.
  Croatia
  ADT Omega,
  Greece