Ferrovia - celostna rešitev za načrtovanje železnic s podporo BIM

Ferrovia je profesionalna programska rešitev za 3D načrtovanje in vzdrževanje železniških prog, ki omogoča detajlno načrtovanje skladno z lokalnimi standardi. Ponuja celovita orodja za načrtovanje in urejanje osi, vzdolžnih in prečnih prerezov, specializirane rešitve za izračune nadvišanj in načrtovanje kretnic in tirnih povezav. Orodja za linearno regresijo obstoječe osi in nivelete (BestFIT metoda) omogočajo pripravo podatkov za uravnavanje železniških prog po višini in smeri, z nivelirnimi ravnalnimi stroji (Plasser & Theurer).

Dinamično povezani podatki in informacije v Ferrovii omogočajo sodobno 3D načrtovanje železnic s podporo BIM procesa. Uporabniški vmesniki in procesi dela sledijo najboljšim inženirskim praksam na področju načrtovanja železnic. Našim uporabnikom je tako omogočeno hitro učenje in enostavna uporaba programa.
Različne možnosti nakupa ali najema

CGS Labs programska oprema je na voljo kot permanentna licenca z ali brez naročnine ali pa jo lahko najamete za različna časovna obdobja. Na voljo so samostojne in mrežne licence. Omogočamo tudi nakup s CGS Labs financiranjem (PAY1/USE5), ki podjetju omogoča takojšnjo uporabo zadostnega števila licenc, plačilo v dostopnih mesečnih obrokih in na daljše časovno obdobje. Smo vzbudili vaše zanimanje? Pokličite nas!

 


 

Digitalni model reliefa (DMR)

V CGS Labs programski opremi so na voljo orodja za izdelavo digitalnega modela reliefa (DMR). Izdelamo ga lahko iz različnih tipov vhodnih podatkov, kot so: geodetske točke, robovi, digitalizirane plastnice, datoteke točk ter zunanje in notranje meje. Na osnovi koordinat točk in robov se izračuna mreža trikotnikov, ki se najbolje prilega dejanskemu stanju reliefa. Funkcionalnost je na voljo tako na Autodesk platformah AutoCAD, Civil 3D in Map 3D kot tudi na platformi BricsCAD.
3D brežine

CGS Labs programska oprema omogoča izdelavo kompleksnih 3D brežin z možnostjo določitve različnih pogojev izrisa 3D brežin v vkopih in nasipih. S tem lahko na enostaven način preverimo različne scenarije na terenu v 3D in zadostimo geometrijskim potrebam pri načrtovanju vseh vrst železniških prog, od enostavnih enotirnih do kompleksnih večtirnih prog. Prav tako lahko funkcionalnost za izris 3D brežin uporabimo za hitrejše in enostavnejše 3D načrtovanje platojev, parkirišč, vozišč, rečnih strug in drugih zunanjih ureditev.

  Orodja za načrtovanje osi in nivelete železnic

Ferrovia ponuja širok nabor naprednih orodij za načrtovanje in urejanje geometrije osi in nivelete železnice. Mednje sodijo: metoda izrisa s tangentnim poligonom, s pomožnimi in plavajočimi elementi, izris vzporedne osi in s pretvorbo obstoječih CAD polilinij v elemente osi. Za potrebe vzdrževanja in rekonstrukcij pa je na voljo tudi samodejni izris geometrije osi z metodo najboljšega prileganja vhodnim geodetskim podatkom. Z različnimi metodami za izris oznak, izdelavo poročil in izvoz podatkov v različne formate, ponuja Ferrovia širok nabor funkcionalnosti, s katerimi zadostimo številnim potrebam pri načrtovanju.


Prehodnice

Ferrovia podpira različne tipe linearnih in ne-linearnih prehodnic, kot so: klotoida, parabola, kubična parabola, popravljena kubična parabola, češka kubična parabola, romunska kubična parabola, bloss, kosinusna spirala, sinusna spirala in schramm.

  

Kretnice


Ferrovia omogoča avtomatski izris kretnice na izbrani osi, kot tudi urejanje geometrije in tabeliranje kretnic. Kretnica je v Ferrovii dinamičen element, ki se ob spremembi geometrije izhodiščne osi samodejno posodobi. V programu so na voljo številni tipi kretnic: navadna kretnica, krivinska kretnica, simetrična navadna, simetrična krivinska in križišče. Uporabnik lahko na enostaven način definira nov tip kretnice in ureja geometrijo pred-definiranih kretnic. Nepogrešljivo je tudi orodje za tabeliranje kretnic, ki omogoča izpis parametrov kretnic tako v risbo kot v tekstovno datoteko.
Tirne povezave

Interaktivni izris tirnih povezav omogoča izris tirne povezave med vzporednima ali ne-vzporednima tiroma tako v premi kot tudi v krivini. Glavna prednost je v možnosti izrisa tirnih povezav med različnimi tipi kretnic, kar pomeni široko paleto možnosti za prilagajanje geometrije tirnih povezav tudi na območjih, kjer obstajajo prostorske in geometrijske omejitve za načrtovanje. Ob vsaki spremembi parametrov tirne povezave je sprememba najprej vidna v predogledu. Celovito rešitev zaključujejo še orodja za detajlno načrtovanje in urejanje nivelete tirnih povezav.

  


3D prikaz železnice in izdelava 3D modela


Ferrovia ponuja orodja za izdelavo različnih 3D prikazov železnice, od prikaza z mrežo nepravilnih trikotnikov (TIN) do kompleksnejšega 3D polnega (»3D Solid«) modela s pripetimi poljubnimi podatki.

Za izdelavo 3D prikaza železnice s TIN mrežo lahko uporabimo 3D niveleto in robove ter meje vkopov, nasipov in ostalih elementov, ki jih določimo v prečnih prerezih. Dodatno pa si lahko pomagamo še z orodjem za načrtovanje 3D brežin, katerih rezultat so prav tako 3D elementi, ki predstavljajo vhodni podatek za izris TIN mreže.

3D Solid model pa izdelamo iz prečnih prerezov, ter iz podatkov vzdolžnega prereza in geometrije osi. Materialom v prečnih prerezih določimo poljubne podatke, ki so vključeni v 3D Solid model. Tako lahko na enostaven način izdelamo 3D model predora, nadvoza, prepusta in podobnih objektov. 3D Solid model lahko s Ferrovio izvozimo v standardiziran format IFC in jo kasneje uvozimo v poljuben program ali BIM pregledovalnik, ki podpira uvoz IFC formata.
Načrtovanje in urejanje prečnih prerezov

Ferrovia omogoča detajlno načrtovanje in urejanje elementov prečnih prerezov železnic. Uporabniku so na voljo pred-definirane knjižnice karakterističnih prerezov, ki jih lahko dopolnjujemo in s tem avtomatiziramo načrtovanje prečnih prerezov in izdelavo 3D modela železnice. V posameznem prerezu lahko izrišemo več tirno železnico ali kombiniramo železnico, cesto, vodotok, kanalizacijo in druge infrastrukturne objekte, skladno z zahtevami projekta.

  


Izračun količin materialov za izdelavo popisov


Ferrovia vsebuje orodja za izračun količin materialov po prečnih prerezih in izračune skupnih volumnov. Popise količin lahko izvozimo v tekstovne datoteke in uvozimo v zunanje programe za izdelavo popisov in predračunov. Povezava do zunanjih programov je omogočena tako, da posamezni količini ali gradbeni postavki v Ferrovii pripišemo šifro, ki jo tovrstni zunanji programi znajo prebrati in upoštevati pri nadaljnjih izračunih. S tem je omogočeno hitro in enostavno preračunavanje stroškov, ki nastanejo ob morebitnih spremembah v fazi projektiranja.
Načrtovanje cest

V paketu Ferrovia Ultimate 4D so vključena tudi orodja za načrtovanje cest, ki omogočajo kombinirano načrtovanje cest in železnic znotraj istega projekta. Predvsem pri izračunih križanj ceste in železnice, pri načrtovanju nadvozov in podvozov, pri načrtovanju dovoznih cest za dostop do železniške infrastrukture, pri načrtovanju mestnih cest s tramvajskimi programi in podobno. 

 

Horizontalne in vertikalne regresijske analize

Ferrovia ponuja napredne in celovite rešitve za določitev horizontalnih elementov in nivelete.

Na podlagi geodetskega posnetka obstoječega stanja se samodejno izračunata in izrišeta os in niveleta železnice z geometrijskimi elementi, ki se podanim vhodnih podatkom najbolje prilegajo. Omogočeno je tudi urejanje izrisanih elementov, s čimer lahko še bolj optimiziramo rezultate in se približano dejanskemu stanju na terenu. Kombinacijo obeh funkcionalnosti predstavlja optimalno rešitev, saj ima uporabnik popoln nadzor nad dobljenim rezultatom.
Ferrovia ponuja številne možnosti za optimizacijo samodejno izračunanih elementov osi. Uporabnik lahko za vsako točko iz niza vhodnih podatkov preveri odmik od izračunanih elementov. Neustrezne točke lahko odstranimo in tako pomembno izboljšamo končni rezultat. Pri tem so nam v veliko pomoč številne grafične predstavitve horizontalnih elementih, graf odmikov, graf ukrivljenosti osi in graf nadvišanja.


 

 

Dinamičen podatkovni model

Ferrovia shranjuje vse podatke projekta znotraj *dwg dokumenta, kar omogoča hitro nadgradnjo geometrije (osveževanje risbe) in izmenjavo podatkov med CGS plus in Autodesk programi. Na voljo so vmesniki LandXML, OKSTRA, REB in AutoCAD Civil 3D, primerni za izmenjavo in pretvarjanje podatkov iz enega programa v drugi (iz Ferrovia v Civil3D in obratno). Osveževanje podatkov je podprto v eni ali več ločenih risbah.


Podpora večjim projektov


Ferrovia zmore upravljanje tudi z večjimi količinami podatkov. Za daljše osi železnic in za več tisoč prečnih prerezov je sposobna v nekaj sekundah osvežiti podatke v sami situaciji. Risbe v katerih načrtujemo niso omejene glede na število in dolžino osi železnic, kot tudi ne na število vzdolžnih in prečnih prerezov. Ločeno osveževanje osi in prerezov omogoča hitro osveževanje podatkov, ne glede na količino in velikost podatkov.

Združevanje/delitev večjih projektov

Na večjem projektu lahko dela več različnih uporabnikov istočasno. Projekt je lahko končan v eni risbi ali v ločenih risbah (ločeno risbe za situacijo/vzdolžne prereze/prečne prereze).

 


Ferrovia je na voljo v številnih jezikovnih različicah, podprti so standardi različnih držav za načrtovanje železnic. Prav tako podpiramo različne knjižnice prometnih znakov, knjižnice vozil, itd. Uporabniki lahko uporabijo katerokoli jezikovno različico programa, v primeru projektov za tuje države. Trenutno so podprte naslednje jezikovne različice:

 • Angleška (International)
 • Avstrijska
 • Češka
 • Nemška
 • Madžarska
 • Poljska
 • Srbska
 • Slovenska
 •  

   

  Funkcionalnost Ferrovie lahko razširimo s programsko opremo za obdelavo oblakov točk – 3D Survey.

  3D Survey je samostojna programska rešitev za obdelavo oblakov točk. Za zajem slike lahko uporabimo Lidar, digitalni fotoaparat, DSLR ali GoPro kamero ter jih obdelamo v programu 3D Survey. Ustvarimo lahko digitalen model terena, računamo volumne, profile, ter še veliko več. Za namen projektiranja ceste lahko uvozimo digitalni model terena v Ferrovio in izračunamo količine, potem pa lahko 3D model ceste uvozimo nazaj v 3D Survey ter ustvarimo osupljive vizualizacije.

  Program 3D Survey je opcijsko na voljo v paketu s programom Ferrovia.   

  Podprte CAD platforme

  CGS Labs programska oprema podpira Autodesk AutoCAD Civil 3D, AutoCAD or AutoCAD Map 3D verzije 2019-2013 kot tudi BricsCAD Pro in Platinum V18-V15. Podprte so le 64-bitne različice!  References
  Slovenske železnice
  (Slovenian Railways)
  Slovenia
  SŽ projektivno podjetje Ljubljana d.d.
  Slovenia
  TIRING d.o.o.,
  Slovenia
  Granova,
  Croatia
  Saobraćajni institut CIP d.o.o.,
  Srbija
  ADT Omega,
  Greece
  UVATERV Zrt.,
  Hungary
  PROTA,
  Turkey