Plateia - celostna rešitev za 3D načrtovanje cest s podporo BIM

Plateia je profesionalna programska rešitev za 3D načrtovanje novih in rekonstrukcije obstoječih cest s podporo BIM. Ponuja širok nabor orodij za izdelavo vseh vrst projektov, od idejnih zasnov do detajlnega načrtovanja. Ponuja vse, od osnovnih funkcionalnosti, kot je vnos geodetskih podatkov, pa do kompleksnih, kot so izdelava 3D modelov cest ter številne analize in poročila. Podatki in informacije v Platei so dinamično povezani in so pripravljeni za BIM ter omogočajo sodobno 3D načrtovanje cest.

Uporabniški vmesnik in delovni proces v Platei je skladen z uveljavljeno inženirsko prakso na področju načrtovanja cest. Zato se inženirji programa hitro naučijo, uporaba pa je kljub obsežnosti, enostavna.

   

PREDVAJAJ VIDEOPotrebujete nove prometne znake v DWG?


Kliknite sliko za brezplačni dostop do DWG datotek prometne signalizacije po novem pravilniku!

Različne možnosti nakupa ali najema

CGS Labs programska oprema je na voljo kot permanentna licenca z ali brez naročnine ali pa jo lahko najamete za različna časovna obdobja. Na voljo so samostojne in mrežne licence. Omogočamo tudi nakup s CGS Labs financiranjem (PAY1/USE5), ki podjetju omogoča takojšnjo uporabo zadostnega števila licenc, plačilo v dostopnih mesečnih obrokih in na daljše časovno obdobje. Smo vzbudili vaše zanimanje? Pokličite nas!

 


 

Digitalni model reliefa (DMR)

V CGS Labs programski opremi so na voljo orodja za izdelavo digitalnega modela reliefa (DMR). Izdelamo ga lahko iz različnih tipov vhodnih podatkov, kot so: geodetske točke, robovi, digitalizirane plastnice, datoteke točk ter zunanje in notranje meje. Na osnovi koordinat točk in robov se izračuna mreža trikotnikov, ki se najbolje prilega dejanskemu stanju reliefa. Funkcionalnost je na voljo tako na Autodesk platformah AutoCAD, Civil 3D in Map 3D kot tudi na platformi BricsCAD.

 

3D brežine

CGS Labs programska oprema omogoča izdelavo kompleksnih 3D brežin z možnostjo določitve različnih pogojev izrisa 3D brežin v vkopih in nasipih. S tem lahko na enostaven način preverimo različne scenarije na terenu v 3D in zadostimo geometrijskim potrebam pri načrtovanju cest vseh kategorij, od avtocest, mestnih cest in poti do kompleksnih križišč. Prav tako lahko funkcionalnost za izris 3D brežin uporabimo za hitrejše in enostavnejše 3D načrtovanje platojev, parkirišč, vozišč, rečnih strug in drugih zunanjih ureditev.Funkcije za načrtovanje in urejanje cest


Plateia ponuja širok nabor naprednih orodij za načrtovanje in urejanje geometrije osi in nivelete ceste. Mednje sodijo: metoda izrisa s tangentnim poligonom, s pomožnimi in plavajočimi elementi, izris vzporedne osi in s pretvorbo obstoječih CAD polilinij v elemente osi. Za potrebe načrtovanja rekonstrukcij pa je na voljo tudi samodejni izris geometrije osi z metodo najboljšega prileganja vhodnim geodetskim podatkom. Z različnimi metodami za izris oznak, izdelavo poročil in izvoz podatkov v različne formate, ponuja Plateia širok nabor funkcionalnosti, s katerimi zadostimo številnim potrebam pri načrtovanju

Plateia omogoča napredni metode izračuna in urejanja prečnih nagibov. Uporabnik lahko izbira med različnimi načini izračuna prečnih nagibov vozišča skladno z številnimi Evropskimi standardi in tudi Ameriškim standardom AASHTO.

Prav tako so na voljo različne načini označevanja in tabeliranja in izvoza podatkov, skladno z določili standardov. S tem lahko uporabnik zadosti širokemu spektru potreb pri izdelavi projektne dokumentacije.

 


Križišča in krožna križišča

Plateia ponuja funkcionalnost za avtomatizirano načrtovanje križišč in krožišč križišč. Ukaz za izris križišč občutno pohitri postopek načrtovanja križišč s samodejnim prilagajanjem nivelete in prečnih nagibov stranske osi glede na glavno os. Program samodejno izriše os in vzdolžni prerez zaokrožitev v križišču. Z nastavitvami različnih pogojev za izris 3D brežin in TIN mreže lahko poljubno prilagodimo geometrijo 3D križišča. Ob spremembah geometrije osi, lahko s klikom na ukaz križišče tudi posodobimo. Končni rezultat so 3D robovi ceste in zaokrožitev (traktris) iz katere se sestavi TIN mreža za 3D prikaz križišča.

 


3D prikaz ceste in izdelava 3D modela

Plateia ponuja orodja za izdelavo različnih 3D prikazov ceste, od prikaza z mrežo nepravilnih trikotnikov (TIN) do kompleksnejšega 3D polnega (»3D Solid«) modela s pripetimi poljubnimi podatki.

Za izdelavo 3D prikaza ceste s TIN mrežo lahko uporabimo 3D niveleto in robove ter črte vkopov, nasipov in ostalih elementov, ki jih določimo v prečnih prerezih. Dodatno pa si lahko pomagamo še z orodjem za načrtovanje 3D brežin, katerih rezultat so prav tako 3D elementi, ki predstavljajo vhodni podatek za izris TIN mreže.

3D Solid model pa izdelamo iz prečnih prerezov, ter iz podatkov vzdolžnega prereza in geometrije osi. Materialom v prečnih prerezih določimo poljubne podatke, ki so vključeni v 3D Solid model. Tako lahko na enostaven način izdelamo 3D model predora, nadvoza, prepusta in podobnih objektov. 3D Solid model lahko s Plateio izvozimo v standardiziran format IFC in jo kasneje uvozimo v poljuben program ali BIM pregledovalnik, ki podpira uvoz IFC formata. .

 


Načrtovanje prečnih prerezov in možnosti urejanja

Plateia omogoča detajlno načrtovanje in urejanje elementov prečnih prerezov ceste. Uporabniku so na voljo pred-definirane knjižnice karakterističnih prerezov, ki jih lahko dopolnjujemo in s tem avtomatiziramo načrtovanje prečnih prerezov in izdelavo 3D modela ceste. V posameznem prerezu lahko izrišemo vzporedna vozišča in kombiniramo cesto, železnico, vodotok, kanalizacijo in druge infrastrukturne objekte, skladno z zahtevami projekta. 

 
  


Izračun količin materialov za izdelavo popisov

Plateia vsebuje orodja za izračun količin materialov po prečnih prerezih in izračune skupnih volumnov. Popise količin lahko izvozimo v tekstovne datoteke in uvozimo v zunanje programe za izdelavo popisov in predračunov. Povezava do zunanjih programov je omogočena tako, da posamezni količini ali gradbenemu delu v Platei pripišemo šifro, ki jo tovrstni zunanji programi znajo prebrati in upoštevati pri nadaljnjih izračunih. S tem je omogočeno hitro in enostavno preračunavanje stroškov, ki nastanejo ob morebitnih spremembah v projektu.

 


Diagram količin


Diagram količin predstavlja kumulativno bilanco izkopov in nasipov na določeni stacionaži. Načrtovalcem in izvajalcem omogoča boljši pregled nad transportom materiala in s tem povezanimi stroški, kar tudi vpliva na izbor najustreznejše variante izvedbe. Diagram izrišemo v sklopu vzdolžnega prereza na osnovi količin materialov iz prečnih prerezov.Rekonstrukcije / Preplastitve obstoječe ceste


Plateia ponuja napredne in celovite rešitve za izračun osi in nivelete na podlagi geodetskega posnetka obstoječega stanja ceste ter rešitve za izračun preplastitve ceste.

Z metodo najboljšega prileganja lahko na podlagi geodetskega posnetka osi ali robov ceste izračunamo in izrišemo os ceste z glavnimi elementi, ki se podanim vhodnim podatkom najbolje prilega. Poleg izrisa osi in nivelete z metodo najboljšega prileganja (t.i. BestFIT analiza) je v Platei podrto tudi urejanje obstoječe analize. Kombinacijo obeh funkcionalnosti predstavlja optimalno rešitev, saj ima uporabnik popoln nadzor nad dobljenim rezultatom.

Fukcionalnost za rekonstrukcije je namenjena načrtovanju in izračunu preplastitve obstoječe ceste. Na podlagi izračunanega obstoječega prečnega nagiba vzdolž cestišča in višine nivelete v prerezih, nam funkcija s podano informacijo minimalne višine preplastitve izračuna količine, ki jih potrebujemo za rekonstrukcijo ceste.


Autosign: 3D prikaz znakov in cestnih označb


Autosign je vključen v paket Plateia Ultimate 4D in Plateia Professional 3D. Uporabnik ima na voljo številna orodja za načrtovanje, urejanje in vizualizacijo 3D prometnih znakov in talnih označb. Na voljo so knjižnice prometne signalizacije za različne Evropske standarde. Prav tako so standardom prilagojena orodja za tabeliranje in izdelavo popisov prometne signalizacije.


 

Pregledne berme in stop pregledne dolžine

Orodje za izračun pregledne berme in stop pregledne dolžine omogoča analizo horizontalne zaustavitvene preglednosti. Program izračuna zaustavitvene razdalje na osnovi podane računske hitrosti in podolžnega nagiba ceste. S tem orodjem je omogočena tudi preglednost nad ovirami na vozišču. Podpiramo standarde različnih držav.

Autopath: Zavijalne krivulje

Autopath je vključen v Plateia Ultimate 4D. Je uporabnikom prijazno profesionalno programsko orodje za izračun zavijalnih krivulj in analizo prevoznosti. Autopath omogoča analizo prevoznosti okoli načrtovanih objektov, preverjanje načrtovanih ali obstoječih križišč in krožnih križišč, parkirišč, letališč, gradbišč in drugih infrastrukturnih objektov. Programsko orodje Autopath ni omejeno zgolj na preverjanje prevoznosti za osebna vozila, tovornjake, letala in druga posebna vozila. Uporabnikom omogoča kreiranje poljubne geometrije vozil za namen analize prevoznosti za posebne prevoze, posebna gospodarska vozila, kmetijske mehanizacije in drugo.

 

 

Dinamičen podatkovni model

Plateia shranjuje vse podatke projekta znotraj DWG dokumenta, kar omogoča hitro nadgradnjo geometrije (osveževanje risbe) in izmenjavo podatkov med CGS plus in Autodesk programi. Na voljo so vmesniki LandXML, OKSTRA, REB in AutoCAD Civil 3D, primerni za izmenjavo in pretvarjanje podatkov iz enega programa v drugi (iz Plateia v Civil3D in obratno). Osveževanje podatkov je podprto v eni ali več ločenih risbah.

Podpora večjim projektov

Plateia zmore upravljanje tudi z večjimi količinami podatkov. Za daljše osi ceste in za več tisoč prečnih prerezov je sposobna v nekaj sekundah osvežiti podatke v sami situaciji. Risbe v katerih načrtujemo niso omejene glede na število in dolžino osi cest, kot tudi ne na število vzdolžnih in prečnih prerezov. Ločeno osveževanje osi in prerezov omogoča hitro osveževanje podatkov, ne glede na količino in velikost podatkov.

Združevanje/delitev večjih projektov

Na večjem projektu lahko dela več različnih uporabnikov istočasno. Projekt je lahko končan v eni risbi ali v ločenih risbah (ločeno risbe za situacijo/vzdolžne prereze/prečne prereze).

 


Plateia je na voljo v številnih jezikovnih različicah, podprti so standardi različnih držav za načrtovanje cest, prav tako podpiramo različne knjižnice prometnih znakov, knjižnice vozil, itd. Uporabniki lahko uporabijo katerokoli jezikovno različico programa, v primeru projektov za tuje države. Trenutno so podprte naslednje jezikovne različice:

 • Angleška(ENG in USA-AASHTO)
 • Avstrijska
 • Bolgarska
 • Hrvaška
 • Češka
 • Nemška
 • Madžarska
 • Makedonska
 • Poljska
 • Romunska
 • Ruska
 • Srbska
 • Slovaška
 • Slovenska
 • Turška
 •  

   

  Funkcionalnost Plateie lahko razširimo s programsko opremo za obdelavo oblakov točk – 3D Survey.

  3D Survey je samostojna programska rešitev za obdelavo oblakov točk. Za zajem slike lahko uporabimo Lidar, digitalni fotoaparat, DSLR ali GoPro kamero ter jih obdelamo v programu 3D Survey. Ustvarimo lahko digitalen model terena, računamo volumne, profile, ter še veliko več. Za namen projektiranja ceste lahko uvozimo digitalni model terena v Plateio in izračunamo količine, potem pa lahko 3D model ceste uvozimo nazaj v 3D Survey ter ustvarimo osupljive vizualizacije.

  Program 3D Survey je opcijsko na voljo v paketu s programom Plateia.             
           
        Plateia    
    Funkcionalnost Ultimate Professional Standard  
    Uvoz geodetskih podatkov + + +  
    Orodja za modeliranje digitalnega terena (DMT) + + +  
    3D Grading + + +  
    Načrtovanje osi + + +  
    Načrtovanje vzdolžnih profilov + + +  
    Načrtovanje prečnih profilov + + +  
    Prečni nagibi + + +  
    3D modeliranje ceste + + +  
    Načrtovanje točk/linij na vzolžni profil in prečne profile + + +  
    Orodja za označevanje in dimenzioniranje + + +  
    Pregledne razdalje + + +  
    Izračun količin z diagrami ukopov in nasipov + + +  
    Načrtovanje križišč 2D/3D + + +  
    Načrtovanje krožnih križišč + + +  
    Izris/ načrtovanje otokov + + +  
    Zaokrožitve, traktrise + + +  
    Vmesniki (Civil 3D objekti <-> Plateia, izvoz v Google Earth) + + +  
    Regresivno projektiranje osi in vzdolžnega profila (Best-Fit) + + +  
             
    Regresivna analiza in urejanje osi in vzdolžnega profila + +    
     Analiza horizontalnih odmikov + +    
    Podpora za 3D Solid objekte + +    
    Autosign:

  - Načrtovanje in urejanje 3D prometnih znakov in talnih označb
  - Načrtovanje 3D prometnih portalov
  - Vizualizacija 3D prometnih znakov in talnih označb
  - Poročila o prometni signalizaciji in talnih označbah
  - Zbirke 3D prometnih znakov in talnih označb
  + +    
             
    Autopath:

  - Horizontalna analiza prevoznosti in EasyDrive
  - Vertikalna analiza prevoznosti
  - Poročila analize prevoznosti
  - Zbirke vozil skladnih z veljavnimi standardi
  - Urejanje vozil
  - Izdelava posebnih vozil in transportov
  +      
    Podpora za BIM (LandXML uvoz/izvoz podatkov, IFC ready) +      
             

   

  Podprte CAD platforme

  CGS Labs programska oprema podpira Autodesk AutoCAD Civil 3D, AutoCAD or AutoCAD Map 3D verzije 2019-2013 kot tudi BricsCAD Pro in Platinum V19-V15. Podprte so le 64-bitne različice!  Reference