Training program for sustainable development of rural areas
Central European Initiative (CEI) and Austrian Development Agency (CEI KEP programme)

Project title

Training program for sustainable development of rural areas

Naslov projekta

Program usposabljanja za trajnostni razvoj podeželja

Summary/ Povzetek

ABOUT THE PROJECT: Training program for sustainable development of rural areas was granted by Central European Initiative (CEI) and Austrian Development Agency. The project focuses on the support of practical aspects of sustainable development of rural areas of NW Balkan Peninsula by means of encouraging more ecologically benign development of existing settlements through several transitional initiatives. Three training modules related to sustainable development of existing settlements will be organized: 1) ecosystem technologies and wastewater treatment; 2) ecological architecture and sustainable living; 3) ecological agriculture, permaculture and foraging.

O PROJEKTU: Program usposabljanja za trajnostni razvoj ruralnih področij financira Central European Initiative (CEI) in Avstrijska razvojna agencija. Projekt podpira praktične aspekte trajnostnega razvoja in je osredotočen na ruralna področja SV Balkanskega polotoka. Namen projekta je vzpodbujati razvoj obstoječih naselij preko uvajanja tranzicijskih iniciativ z namenom zmanjšanja vpliva na okolje. Za realizacijo ciljev so na projektu organizirani trije moduli predavanj in delavnic: 1) ekosistemske tehnologije in čiščenje odpadnih voda; 2) ekološka arhitektura in trajnostni način življenja; 3) ekološko kmetijstvo, permakultura in nabiralništvo.

STARTING POINTS: The basic project starting point is founded on the recognition that one of the weaknesses of the series of activities and of ongoing funding programmes is the gap between the goals and practice and that there is a lack of activities involving people in taking care of healthy and clean environment. Due to these problems the project works on practical aspects of sustainable development and combines knowledge from natural, technical and social sciences.

IZHODIŠČA: Osnovno izhodišče projekta temelji na spoznanju, da je ena izmed šibkih točk obstoječih projektov prepad med cilji in praksami ter manjko programov, ki bi vključevali ljudi v konkretne prakse ohranjanja čistega in zdravega okolja. Prav zaradi tega je projekt usmerjen na praktične aspekte trajnosti, pri tem pa združuje znanje naravnih, tehničnih in družbenih znanosti.

ACTIVITIES: The project activities include lectures, study trips, workshops, training activities, site visiting-demonstration systems related to the above mentioned fields of interest (ET, ecological agriculture, ecological architecture and social ecology). Activities will be performed in order to share experiences and to show and discuss good practices in Slovenia and Croatia.

AKTIVNOSTI: Na projektu bodo izvedena predavanja, delavnice, študijski izleti, in prikaz primerov na terenu (ekološko kmetijstvo, rastlinske čistilne naprave, ekološka arhitektura in primeri socialno ekoloških iniciativ). Aktivnosti bodo izvedene z namenom prikaza dobrih praks in širjenja znanja na področju Slovenije in Hrvaške.

Project Partners/Partnerji na projektu

Development agency municipality of Čakovec (ČAKRA)

Čakra Ltd. was established at the end of June 2007 by the Municipality of Čakovec. It was formed with a main purpose of writing projects in area of tourism, culture, communal infrastructure, education and environmental protection.
Development Agency ČAKRA is organizing various seminars, presentations and educational classes upon the subject of local or regional project realization.

Razvojna agencija mesta Čakovec (ČAKRA)

Čakra d.o.o. je bila ustanovljena junija leta 2007 s strani občine Čakovec. Njen glavni namen je pripravljanje projektov na področju turizma, kulture, družbene infrastrukture, izobraževanja in zaščite okolja.

Razvojna agencija ČAKRA se ukvarja z organizacijo seminarjev, predstavitev in izobraževalnih delavnic na temo realizacije projektov na lokalni in regionalni ravni.

KNEJA – Society for Culture and Coexistence with Nature

Kneja – society for culture and coexistence with nature is an NGO from Čakovec established in 2007. Kneja is one of the most active and most recognizable NGO's in the northwest region of Croatia that covers the topics on coexistence with nature.
Aim of Kneja society is to encourage people to a sustainable coexistence with nature, promotion of self-sustaining communities and the promotion of sustainable and ecologically acceptable development through educational.

KNEJA – društvo za kulturo in sobivanje z naravo

Kneja, društvo za kulturo in sobivanje z naravo je nevladna organizacija iz Čakovca, ustanovljena leta 2007. Kneja je ena izmed najbolj aktivnih in najbolj prepoznavnih nevladnih organizacij na Hrvaškem, ki se ukvarja s področjem sobivanja z naravo.
Cilj Kneje je vzpodbujati ljudi k sonaravni trajnosti, promocija samozadostnih skupnosti in promocija trajnostnega in ekološko sprejemljivega razvoja skozi izobraževanje.


Project Program/Program projekta
Project links / Projektne povezave
 
www.cakra.hr
www.kneja.hr
www.sv-tomaz.si
www.lutra.si
www.hisa.si